Redegjørelse etter Åpenhetsloven for JWS 2023

Innledning

JWS er en norskeid internasjonal leverandør av tjenester innen høytrykksspyling, borekaks- og swarfhåndtering. Hovedkontoret er i Norge, og antall ansatte i 2022 var 38 som organiseres i en flat organisasjonsstruktur. Omsetningen i 2022 var om lag 140 MNOK. Selskapet har siden oppstarten i 1997 levert tjenester i de fleste områder av Nordsjøen. JWS leverer skreddersydde løsninger til kundene og har en stab av høyt kvalifiserte medarbeidere, som muliggjør leveranse av tjenester fra idé til design og utførelse med utstyr og personell.

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

JWS holder et høyt fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til virksomheten i selskapet. Det er etablert en egen policy for dette: «JWS skal respektere internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsrettigheter både i egen virksomhet og i verdikjeden vår. Gjeldende lover og regler, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, skal alltid etterleves. Vi respekterer og fremmer FN’s grunnleggende menneskerettigheter og International Labor Organization (ILO) sine kjernekonvensjoner. JWS tilstreber å følge FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi skal bidra positivt og konstruktivt ved å påvirke arbeidet for menneskerettigheter, forhindring av barnearbeid og ivaretakelse av arbeidsrettigheter, både internt og overfor våre leverandører, underleverandører og handelspartnere. Å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en sentral del av våre etiske retningslinjer, som gjelder for alle ansatte, styremedlemmer, ledere, innleid personell, konsulenter, selskapsrepresentanter og alle som utfører arbeid på vegne av eller på annen måte representerer JWS. Alle har ansvar for å sette seg inn i og etterleve standardene og prinsippene beskrevet i de etiske retningslinjene. Vi forventer at leverandører, underleverandører og handelspartnere opptrer i tråd med policyens formål og følger alle internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprinsipper og fundamentale arbeidstakerrettigheter som beskrevet over så vel som lokal lovgivning innenfor sine geografiske områder, i hele verdikjeden. I denne forbindelsen er det utarbeidet en egen Policy for bærekraftige innkjøp. I kontrakter med leverandører, underleverandører og andre handelspartnere skal det stilles krav til at innholdet i denne policyen, våre etiske retningslinjer, samt Policy for bærekraftige innkjøp skal følges. JWS har som en del av forbedringsarbeidet for en ansvarlig leverandørkjede etablert et system som skal sikre systematisk revisjon og oppfølging av leverandører, inkludert kontroll av at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas som beskrevet over.»

Ivaretakelse av Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») ble iverksatt 1. juli 2022. JWS er omfattet av lovens virkeområde, ref. Åpenhetsloven §§ 2 og 3. Åpenhetsloven § 4 pålegger JWS å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (ref. § 4 a-f). Etter lovens § 5 skal resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse. Dette dokumentet inneholder en redegjørelse for arbeidet med Åpenhetsloven som JWS har utført i perioden fra juli 2022 til juni 2023. Formålet med redegjørelsen er å gi informasjon om funnene fra aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak JWS har iverksatt.
Forankring av ansvar og etterlevelse av krav
Styret i selskapet gjorde vedtak om ansvarlig drift i henhold til kravene i Åpenhetsloven den 19. august 2022. I dette vedtaket ble selskapets administrasjon ansvarliggjort for å iverksette disse kravene i operasjonene og ovenfor alle ansatte.
Etablering og innføring av policyer
For å sikre nødvendig forankring internt i selskapet og hos relevante interessenter er følgende policyer iverksatt:
 • Policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Policy for bærekraftige innkjøp
 • Etiske retningslinjer
Det er stilt krav til alle ansatte om å kjenne å kjenne innholdet i disse policyene. Videre er disse policyene også kommunisert til selskapets viktigste leverandører.
Etablering av nødvendige interne prosedyrer
For å sikre at kravene i Åpenhetsloven gjennomføres i selskapets aktiviteter er følgende prosedyrer iverksatt:
 • Prosedyre for ivaretakelse av Åpenhetsloven
 • Prosedyre for aktsomhetsvurderinger
 • Håndtere informasjonskrav - Åpenhetsloven
 • Prosedyre for leverandørevaluering
 • Krav til leverandører
Aktsomhetsvurderinger
Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. JWS har derfor gjennomført en kartlegging av de viktigste leverandører/forretningsforbindelser knyttet til følgende tema:
 • Implementerte ledelsessystemer
 • Retningslinjer for å respektere menneskerettigheter
 • Menneskerettighetsvurderinger
 • Retningslinjer knyttet til overgrep, trusler og mishandling
 • Prosedyrer for minimumsalder ved ansettelse
 • Organisasjonsfrihet og rett til tariffavtale
 • Retningslinjer ved diskriminering på grunn av rase, kjønn, alder, hudfarge, religion, funksjonshemming, seksuell legning og etnisitet
 • Retningslinjer som sikrer rimelig arbeidstid og rettferdig godtgjørelse
 • Retningslinjer som sikrer ferier og permisjoner
 • Retningslinjer som fremmer respekt for sosiale, etiske og miljømessige standarder i leverandørkjeden i deres selskaper og i deres respektive forsyningskjeder
 • Prosess for å få informasjon og åpenhet om leverandørens innsats knyttet til ESG-spørsmål
 • Retningslinjer eller en handlingsplan knyttet til utbedring ved oppdagelse av negative effekter på ESG-spørsmål i forsyningskjeden
 • Ansvarlighet for å overholde lokale lover om helse- og sikkerhetsforskrifter
 • System for å vurdere helse- og sikkerhetsrisikoer
 • Kommunikasjon av retningslinjer, praksis og forventninger for helse og sikkerhet regelmessig til ansatte og leverandører
Resultater fra kartleggingene har blitt gjenstand for risikovurderinger med utgangspunkt i
 • geografisk risiko
 • bransjerisiko
 • ledelsessystem
 • forpliktelse ift. JWS policyer
JWS har også utført egenvurdering knyttet til de samme tema som for leverandører/forretningsforbindelser.

Resultater og tiltak

Basert på gjennomførte risikovurderinger vurderer vi følgende:
 • Interne forhold: Lav risiko
  • Gjennomførte tiltak:
   • Godt etablert og kommunisert ledelsessystem
   • Tydelig kommuniserte policyer
   • Etablerte varslingsrutiner
   • God rapporteringskultur og fokus på forbedringsarbeid
 • Leverandørkjede: Lav/middels risiko
  • JWS har noen norske leverandører med forhøyet bransjerisiko (Olje og gass)
  • Gjennomførte tiltak:
   • Relevante krav og policyer som omfatter leverandørene er kommunisert
   • Mottatt aksept fra leverandørene på forpliktelser til etterlevelse av krav og policyer
  • Planlagte framtidige tiltak:
   • Auditering av leverandørene med høyest risikoscore etter egen plan
   • Tett oppfølging og samarbeid med leverandører ved eventuelle behov for tiltak i leverandørkjeden

Videre oppfølging og kommunikasjon

JWS vil redegjøre årlig pr. 30. juni om selskapets videre arbeid og oppfølging av Åpenhetsloven. Eventuelle tiltak i forbindelse med videre oppfølging vil omtales i redegjørelsen. Informasjonkrav i henhold til Åpenhetsloven ivaretas som nevnt etter egen prosedyre. Ved behov for informasjon besvares skriftlige henvendelser til transparency@jws.no i henhold til kravene i loven.